Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser - Jungle Gym®

Innhold

Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Identiteten til Jungle Gym B.V.
Artikkel 3 - Anvendbarhet
Artikkel 4 - Tilbud
Artikkel 5 - Avtale
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Forbrukerens obligasjoner under refleksjonsperioden
Artikkel 8 - Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene
Artikkel 9 - Jungle Gyms obligasjon ved angrerett
Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten
Artikkel 11 - Pris
Artikkel 12 - Overholdelse og ekstra garanti
Artikkel 13 - Levering og utførelse
Artikkel 14 - Kontinuerlig ytelsesavtale: varighet, oppsigelse og forlengelse
Artikkel 15 - Betaling
Artikkel 16 - Klageprosedyre
Artikkel 17 - Tvister
Artikkel 18 - Ekstra eller varierende bestemmelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene, skal følgende uttrykk ha følgende betydning:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren kjøper: Produkter gjeldende en avstandavtale og disse produktene er levert av Jungle Gym B.V. eller en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjepart og Jungle Gym B.V.;
 2. Refleksjonsperiode: den perioden hvor forbrukeren kan bruke sin angrerett;
 3. Forbruker: den naturlige person som ikke handler for formål knyttet til hans/hennes kommersielle, handel, håndverk eller faglige aktiviteter;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Kontinuerlig ytelsesavtale: Avtale om å levere varer, i en gitt periode;
 6. Bærekraftig databærer: enhver måte, inkludert e-post, som gjør at forbruker eller Jungle Gym B.V. lagrer informasjon rettet til ham/henne selv på en slik måte som gjør at fremtidige behov og bruk blir mulig i løpet av et tidsrom som samsvarer med det formål som informasjonen er bestemt til, og som gjør at uforandret reproduksjon av den lagrede informasjon, er mulig;
 7. Angrerett: Forbrukerens mulighet til å ikke gå videre med avstandavtalen innen angrefristen;
 8. Jungle Gym B.V.: selskapet, som leverer produkter til forbrukere fra en avstand;
 9. Avstandavtale: Avtale inngått av Jungle Gym B.V. og forbruker innenfor rammen av et organisert system for fjernsalgsprodukter, der eksklusive eller ytterligere bruk er laget av en eller flere teknologier for avstandskommunikasjon frem til inngåelsen av avtalen;
 10. Standardskjema for tilbaketrekking: det europeiske standardskjema for tilbaketrekning inkludert i artikkel 6;
 11. Teknologi for fjernkommunikasjon: et middel som skal brukes til å inngå avtale uten at forbruker og Jungle Gym B.V. er sammen på samme sted, til samme tid.

Artikkel 2 – Jungle Gym B.V.s identitet

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
Nederland
Telefon: + 31 (0) 854441000
E-post: info@junglegym.com
Handelskammer: 33 260625
Momsnummer: NL 8137.81.887.B06

Artikkel 3 – Anvendbarhet

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra Jungle Gym B.V. og for alle avstandavtaler inngått av Jungle Gym B.V. og forbrukeren.
 2. Før inngåelse av en avstandavtale, skriver Jungle Gym B.V. disse generelle vilkårene og betingelsene gratis, og så hurtig som mulig. Hvis dette er umulig, skal Jungle Gym B.V. angi på hvilken måte de generelle vilkår og betingelser kan inspiseres og at de vil bli sendt gratis hvis det ønskes, før avstandavtalen inngås.
 3. Hvis avstandavtale inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i avvik fra forrige avsnitt og før avstandavtalen inngås, også leveres til forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren lett kan lagre den på en langsiktig databærer. Hvis dette er rimelig umulig, vil det spesifiseres hvor generelle vilkår og betingelser kan vises elektronisk, og at de vil bli sendt til forbruker på dennes anmodning gratis, enten via elektroniske midler eller på annen måte, før avstandavtalen konkluderes.
 4. Hvis spesifikk produktbetingelse eventuelt gjelder i tillegg til disse generelle vilkår og betingelser, skal det andre og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle av motstridende vilkår, kan forbrukeren alltid appellere til gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for ham/henne.

Artikkel 4 – Tilbud

 1. Hvis et tilbud er av begrenset varighet eller dersom visse vilkår gjelder, skal det uttrykkelig fremgå av tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene som tilbys. Beskrivelsen er hensiktsmessig detaljert til at forbruker kan tilstrekkelig vurdere produktene. Hvis Jungle Gym B.V. gjør bruk av bildene, er de sannferdig bilder av produkter og/eller tjenester. Åpenbare feil eller feil i tilbudet er ikke bindende for Jungle Gym B.V.
 3. Alle tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbruker hvilke rettigheter og forpliktelser er gjeldende ved en aksept av tilbudet.

Artikkel 5 – Avtale

 1. Underlagt bestemmelsene i punkt 4, blir avtalen gjeldende når forbrukeren har akseptert tilbudet og oppfylt vilkårene og betingelsene.
 2. Hvis forbruker aksepterte tilbudet via elektroniske midler, skal Jungle Gym B.V. omgående bekrefte mottak av å ha akseptert tilbudet via elektroniske midler. Så lenge mottak av nevnte aksept ikke er bekreftet, kan forbrukeren heve avtalen.
 3. Hvis avtalen er inngått elektronisk, vil Jungle Gym B.V. ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for elektronisk overføring av data og sikre et trygt webmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal Jungle Gym B.V. utføre nødvendige sikkerhetstiltak.
 4. Jungle Gym B.V. kan, innenfor rammene av loven, samle inn informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og alle fakta og faktorer som er relevant for å konkludere avstandavtalen. Hvis, man handler ut fra resultatene av denne undersøkelsen, Jungle Gym B.V. har gode grunner til ikke å inngå avtalen; har vi lovlig rett til å nekte en ordre eller be om støtte av diverse grunner, eller å hefte ved spesielle vilkår til gjennomføringen.
 5. ør levering av produktet, skal Jungle Gym B.V. sende følgende informasjon sammen med produktet skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan oppbevare det på en tilgjengelig måte på en langsiktig databærer:
  1. besøksadressen til Jungle Gym B.V.́s virksomhet, der forbrukeren kan komme i kontakt for eventuelle klager;
  2. forholdene på hvilke og på hvilken måte forbrukeren kan utøve angreretten, eller, som tilfellet kan være, tydelig informasjon om at han har blitt unntatt fra angreretten;
  3. informasjonen som tilsvarer eksisterende etter-salg-tjenester og garantier;
  4. prisen inkludert alle skatter på produktet; der det er aktuelt, leveringskostnader og betalingsmåte, levering eller gjennomføring av avstandavtalen;
  5. standard angrerettsskjema dersom forbrukeren har angrerett.

Artikkel 6 – Angrerett

 1. Forbrukeren kan tilbakevise en kjøpsavtale for et produkt uten å oppgi grunner under en refleksjonsperiode på minst 14 dager. Jungle Gym B.V. kan spørre forbrukeren om årsaken til tilbaketrekningen, men kan ikke tvinge ham til å uttale seg om årsaken(e).
 2. Refleksjonsperioden nevnt i pkt 1 starter den dagen produktet blir mottatt av forbrukeren eller av en tredjepart på forhånd utpekt av ham og som ikke er transportøren, eller;
  1. hvis forbruker bestilte flere produkter i den samme bestillingen: den dagen forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste produktet. Jungle Gym B.V.kan nekte en bestilling av flere produkter med forskjellige leveringsdatoer, forutsatt at vi tydelig informerer forbruker før bestillingsprosessen.
  2. i tilfelle leveringen av et produkt består av flere partier eller deler: den dagen forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste partiet eller den siste delen.
  3. i tilfelle av en avtale om regelmessig levering av produkter i løpet av en gitt periode: den dagen forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det første produktet.

Last ned angrerettsskjema

Artikkel 7 – Forbrukerens plikter under refleksjonstiden

 1. I denne perioden skal forbruker håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han må returnere produktet i samme stand som det ble mottatt, dvs. det må være fullstendig, uskadet og i sin opprinnelige, uåpnede emballasje. Det overordnede prinsipp er at forbrukeren kan bare håndtere og inspisere produktet på den måten man får lov til å håndtere et produkt i en butikk.
 2. Forbruker er kun ansvarlig for nedgangen i verdien av produktet som er forårsaket av håndteringsmåten av produktet som gikk lenger enn tillatt under § 1.
 3. Forbruker er ikke ansvarlig for verdiforringelsen av produktet hvis Jungle Gym B.V. ikke har gitt ham all juridisk informasjon om angreretten før inngåelsen av avtalen

Artikkel 8 - Utøve forbrukerens angrerett og kostnadene

 1. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett skal han varsle Jungle Gym B.V. entydig med standardskjemaet for tilbaketrekning innen refleksjonsperioden.
 2. Forbrukeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserte representanten for) Jungle Gym B.V. så snart som mulig, men innen 14 dager regnet fra dagen etter varslingen nevnt i pkt 1. Detter er ikke nødvendig dersom Jungle Gym B.V. har tilbudt å hente produktet på egen hånd. Forbrukeren overholdt returperioden for produktet i alle fall dersom produktet returneres før utløpet av refleksjonsperioden.
 3. Forbrukeren skal returnere produktet med alt levert utstyr og i den opprinnelige tilstanden og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instrukser gitt av Jungle Gym B.V..
 4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten faller på forbrukeren.
 5. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene for retur av produktet.
 6. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, ender alle tilleggsavtaler ved bruk av loven.

Artikkel 9 – Jungle Gyms obligasjoner ved tilbaketrekning

 1. Hvis Jungle Gym B.V. gjør varsel om tilbaketrekking via elektroniske midler mulig, skal de omgående sende en kvittering.
 2. Jungle Gym B.V. refunderer alle innbetalinger fra forbrukeren, inkludert fraktkostnader dekket av Jungle Gym B.V. for å levere varer til forbrukeren så snart som mulig, men innen 14 dager etter den dagen forbrukeren varslet ham om tilbaketrekking. Med mindre Jungle Gym B.V.tilbyr seg å hente produktet selv, kan de vente med å betale tilbake før de har mottatt produktet eller til forbruker har bevist at han returnerte produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
 3. Jungle Gym B.V. skal gjøre bruk av det samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte, med mindre forbrukeren samtykker i å bruke en annen metode. Refusjonen er gratis for forbrukeren.
 4. Hvis forbruker valgte en dyrere metode for levering i stedet for den billigste standardleveransen, trenger ikke Jungle Gym B.V. refundere merkostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

Jungle Gym B.V. kan ekskludere følgende produkter fra angreretten, men bare hvis Jungle Gym B.V. varslet om dette tydelig når du legger inn tilbudet eller i alle fall i god tid før inngåelsen av avtalen:

 1. Produkter med en pris som er utsatt for svingninger i finansmarkedet der Jungle Gym B.V. har ingen innflytelse og som kan oppstå innen fristen for tilbaketrekning;
 2. Avtaler som er inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der Jungle Gym B.V. tilbyr produkter til forbrukeren som er personlig til stede eller har mulighet til å være personlig til stede på auksjonen i regi av en auksjonarius, og der den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produkter.

Artikkel 11 – Pris

 1. Prisen på produktene som tilbys skal ikke heves i løpet av gyldighetsperioden gitt i tilbudet, med forbehold om endringer i pris på grunn av endringer i momssatser.
 2. I motsetning til det foregående avsnitt, kan Jungle Gym B.V. tilby produkter der prisene er utsatt for svingninger i finansmarkedet som er utenfor Jungle Gym B.V.s kontroll, til variable priser. Tilbudet vil oppgi muligheten for å bli utsatt for svingninger og det faktum at alle oppgitte priser er målpriser.
 3. Alle priser som er angitt i tilbudet av produkter er inkludert moms.

Artikkel 12 – Utførelse av en avtale og ekstra garanti

Advarsler:
Kun for privat bruk.
Kun for bruk utendørs.
Maksimumsvekt for brukeren er 50 kg.
Ikke egnet for barn under tre år.
Egnet for barn fra tre til ti år.
Maksimalt antall brukere (se produktsiden).


 1. Jungle Gym B.V. garanterer at produktene er i samsvar med avtalen, med spesifikasjonene i tilbudet, med rimelige krav til brukervennlighet og/eller pålitelighet og med de eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på dagen avtalen ble inngått.
 2. En ekstra garanti tilbudt av Jungle Gym B.V., sin leverandør, produsent eller importør skal aldri berøre de rettigheter og krav forbrukeren kan utøve mot Jungle Gym B.V. om en svikt i oppfyllelsen av Jungle Gym B.V.’s obligasjoner dersom Jungle Gym B.V. har mislyktes i å oppfylle sin del av avtalen.
 3. 'Ekstra garanti' utøves for å imøtekomme enhver obligasjon til Jungle Gym B.V., sin leverandør, importør eller produsent som de tildeler visse rettigheter eller forbrukerens krav som går lenger enn han er lovpålagt i tilfelle han svikter i samsvar med sin del av avtalen.

Artikkel 13 – Angrerett

 1. Jungle Gym B.V. skal utøve best mulig nøyaktighet når de bestiller og utfører produktbestillinger.
 2. Leveringsstedet er på adressen opplyst av forbruker til Jungle Gym B.V.
 3. Med overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, skal Jungle Gym B.V. utføre aksepterte bestillinger med praktisk hastighet, men i alle fall innen 30 dager, med mindre man har kommet til enighet om en annen leveringsperiode. Dersom leveransen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan fylles eller kan fylles bare delvis, skal forbrukeren informeres om dette innen 30 dager etter bestilling. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å heve avtalen uten omkostninger og rett til mulig kompensasjon.
 4. Etter fornekting i samsvar med foregående ledd, skal Jungle Gym B.V. returnere forbrukerens betaling omgående.
 5. Risikoen for tap og/eller skade på produktene skal bæres av Jungle Gym B.V. frem til tidspunktet for levering til forbruker eller en representant på forhånd oppnevnt og gjort kjent for forbruker, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 – Kontinuerlige ytelsesavtaler: varighet, oppsigelse og fornyelse

Oppsigelse:

 1. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale som ble inngått på ubestemt tid, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter med overholdelse av termineringsregler og under ikke mer enn én måneds varsel.
 2. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale som ble inngått for en bestemt tid, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter på slutten av den spesifikke perioden, med tilbørlig overholdelse av termineringsreglene og under ikke mer enn én måneds varsel.
 3. Forbrukeren kan kansellere avtalene som er nevnt i de foregående ledd:
  - til enhver tid, og er ikke begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en gitt tidsperiode;
  - i hvert fall til samme måte som de ble inngått av ham;
  - hele tiden med samme varsel som Jungle Gym B.V. selv stipulerte.

Forlengelse:

 1. En avtale inngått for en bestemt periode, som strekker seg til regelmessig levering av produkter kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en fast periode.
 2. En avtale inngått for en bestemt periode, og som strekker seg til regelmessig levering av produktene kan bare forlenges stilltiende på ubestemt tid dersom forbrukeren kan kansellere når som helst med et varsel på én måned.

Varighet:

 1. Dersom varigheten av en avtale er mer enn ett år, kan forbrukeren heve avtalen når som helst etter ett år med et varsel på ikke mer enn én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet motstår oppsigelse før utløpet av avtalt løpetid.

Artikkel 15 – Betaling

 1. Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller i ytterligere vilkår, må beløpene som skal betales av forbrukeren bli betalt innen 14 dager etter refleksjonsperioden, eller hvis det ikke er noen refleksjonsperiode, innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Ved en avtale om å yte en tjeneste, begynner denne perioden på dagen forbrukeren mottok bekreftelsen av avtalen.
 2. Ved salg av produkter til forbrukerne, er det ikke tillatt å forhandle et forskudd på mer enn 50 % i de generelle vilkårene og betingelsene. Dersom en forskuddsbetaling ble avtalt, kan forbrukeren ikke hevde noen rett vedrørende utførelse av den aktuelle bestillingen eller tjenesten(e) før den avtalte forskuddsbetaling.
 3. Forbrukeren har plikt til å informere Jungle Gym B.V. umiddelbart om mulige unøyaktigheter i betalingsopplysninger som ble oppgitt eller spesifisert.
 4. I tilfelle forbrukeren ikke har oppfylt sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, og Jungle Gym B.V. har påpekt for ham at betalingen var sen og ga forbrukeren en periode på 14 dager til å innfri betalingsforpliktelsene, skal forbrukeren betale de lovpålagte renter på beløpet og Jungle Gym B.V. har rett til å belaste forbrukeren med eventuelle utenomrettslige innkrevingskostnader. Disse utenomrettslige innkrevningskostnader utgjør ikke mer enn 15 % for utestående beløp inntil € 2500, 10 % for etterfølgende € 2500 og 5 % for etterfølgende € 5000, med et minimum på € 40. Jungle Gym B.V. kan avvike fra de nevnte beløp og prosenter i favør av forbrukeren.

Artikkel 16 – Klageprosedyre

 1. Jungle Gym B.V. har en tilstrekkelig klageprosedyre på plass, og skal behandle en klage i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på oppfyllelse av avtalen skal forelegges fullt og tydelig beskrevet i Jungle Gym B.V. innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget feilen.
 3. Klagene sendt til Jungle Gym B.V. skal besvares i løpet av en periode på 14 dager etter datoen for mottakelsen. Skulle en klage kreve lengre tid for behandling, skal Jungle Gym B.V. svare innen 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. Dersom klagen ikke kan løses i samråd innen rimelig tid eller innen 3 måneder etter innlevering av klagen, vil det være en tvist som er åpen for tvisteløsningsregler.

Artikkel 17 - Tvister

Avtaler mellom Jungle Gym B.V. og forbruker, som er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene, er utelukkende styrt av nederlandsk lov.

Artikkel 18 - Andre bestemmelser eller unntak

Tilleggsbestemmelser og/eller unntak fra disse generelle vilkår og betingelser skal ikke være til forbrukerens skade og må gjøres skriftlig eller registrert på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på en tilgjengelig måte på en langsiktig databærer.Version: ALV_JG_B2C_NO_20170519

Copyright © 2005 - 2018 Jungle Gym B.V. All rights reserved.